عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-        اندوکتانس نشتی

با افزایش فرکانس اثر اندوکتانس نشتی قابل توجه خواهد بود. پس نیاز می باشد تا اندوکتانس نشتی برای رنج فرکانسی محاسبه گردد. شار نشتی در فاصله هوایی بین سیم­پیچ فشارقوی و فشارضعیف متمرکز می­باشد. رلوکتانس نشتی طبق معادله (‏3‑6) شامل دو قسمت می­باشد؛ یک قسمت مربوط به هسته­مغناطیسی و قسمت دیگر مربوط به پنجره­هسته می­باشد[50].

 

با در نظر داشتن بزرگتر بودن پرمابیلیته مغناطیسی، معادله (‏3‑6) به ارتباط (‏3‑7) تبدیل خواهد گردید.

 

چگالی شار نشتی در سمت نزدیک به هسته و از سمت فشار ضعیف از صفر شروع شده و بصورت خطی افزایش یافته و در قطر خارجی سیم­پیچ فشارضعیف به بیشترین مقدار خود خواهد رسید. توزیع چگالی شار نشتی در راستای شعاعی بصورت ذوزنقه خواهد گردید که در شکل ‏3‑5 نشان داده شده می باشد، شار نشتی هر سیم­پیچ خواه فشارقوی خواه فشارضعیف تنها خودآن سیم­پیچ را در برمی­گیرد و هیچ شارپیوندی بین دو سیم­پیچ مستقر نخواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word