تکه هایی از این پایان نامه :

  ضربه ولتاژ پایین

این روش در حقیقت مشابه تست ضربه می­باشد. ولتاژ ضربه تولیدی از ژنراتور مولد ضربه به مدار اعمال شده و خروجی که معمولا بصورت ولتاژ یا جریان نوترال می­باشد از ترمینال دیگر اندازه­گیری می­گردد. این تست در حوزه زمان می­باشد و با بهره گیری از تبدیل فوریه[1] می­توان آن­را به حوزه فرکانس منتقل نمود و تابع تبدیل را به صورت نسبت تبدیل فوریه خروجی به ورودی محاسبه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند مزایای این روش می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • اندازه­گیری همزمان چندین تابع تبدیل
  • کاهش زمان خروج در طول تست
  • سریع بودن در مقایسه با جاروب فرکانسی

واز معایب آن نیز می­توان به نکات زیر تصریح نمود:

  • عدم فیلتر نویز پهن باند
  • وابستگی دقت آن به محاسبات ریاضی
  • تولید خطا و نویز در حین دیجیتال کردن اطلاعات
  • توانایی عدم ثبت سیگنال­های میرا­شونده
  • نیاز تجهیزات بیشتر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word