عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ظرفیت خازنی بین سیم­پیچ­های فشارقوی و فشار ضعیف

ظرفیت خازنی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشار­­ضعیف با در نظر داشتن ساختار استوانه­ای آن­ها، از معادلات حاکم بر ظرفیت خازنی استوانه­ای یعنی معادله (‏3‑14) بهره گیری می­گردد که در شکل ‏3‑9 نشان داده شده می باشد.

()

شکل ‏3‑9: خازن استوانه­ای

که در این ارتباط، برای جبران کردن اثر لبه­ها در دو انتهای سیم­پیچ­ها(غیر یکنواختی میدان الکتریکی در دو انتهای سیم­پیچ­ها)،  قطر داخلی سیم­پیچ بیرونی،  قطر بیرونی سیم­پیچ داخلی و  فاصله هوایی بین سیم­پیچ­ها می­باشد.

در معادله (‏3‑14)،  ضریب­گذردهی الکتریکی[1] محیط بوده که در این محیط از مواد عایقی مختلفی با ضرایب گذردهی الکتریکی متفاوت بهره گیری شده که بایستی به یک ضریب گذردهی معادل برای این مجموعه دست پیدا نمود. در مراجع [10, 53] روشی برای یافتن ضریب گذردهی الکتریکی معادل در یک محیط چندگانه ارائه شده می باشد. شکل ‏3‑10 نمایی از سیستم عایقی مزبور را نشان می­دهد.

 

شکل ‏3‑10: سیستم عایقی بین سیم پیچ فشارقوی و فشارضعیف

همانطور که از شکل فوق پیداست، سیستم عایقی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشارضعیف شامل سد[2]، اسپیسر[3] و روغن معدنی می­باشد. با این روش­ مطرح شده، سیستم عایقی در شکل فوق به سیستم عایقی با مشخصات زیر تبدیل خواهد گردید.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word