عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-     مقاوت سیم ­پیج

مقاومت سیم­پیچ­ها را می­توان به دو قسمت مقاومت مستقیم[1] و مقاومت متناوب[2] تقسیم نمود. مقاومت مستقیم بصورت ضرب مقاومت ویژه هادی در طول آن بر سطح مقطع محاسبه می­گردد.

مقاومت متناوب  خود بر اثر دو پدیده به وجودمی­آید. اثر پوستی و اثر مجاورت. زمانی که یک جریان متناوب به هادی اعمال می­گردد، این جریان یک میدان­مغناطیسی در اطراف خود هادی حامل جریان تولید کرده و یک جریان در جهت مخالف و در مرکز هادی به شارش می­افتد[8, 46, 51]. با افزایش فرکانس جریان مخالف نیز افزایش یافته و در نتیجه چگالی­جریان در سمت بخش خارجی هادی افزایش پیدا کرده و با کاهش سطح مقطع موثر هادی، منجر به افزایش مقاومت می­گردد.

با فرض اینکه ساختار هادی­ها ساختمان مشابهی مانند فویل داشته باشند، آن­گاه می­توان اثر پوستی را با معادله (‏3‑9) تا (‏3‑11) بیان نمود[52].

 

در معادلات فوق،  نشان دهنده مقاومت پوستی[3]،  مقاومت مستقیم،  عمق اثر پوستی[4]،  فرکانس بر حسب هرتز،  نفوذپذیری مغناطیسی هادی مورد بهره گیری در سیم­پیچ­،  هدایت پذیری هادی[5] و  قطر معادل برای هادی با سطح مقطع مستطیلی می­باشد که در معادله (‏3‑10) برای تقریب هادی با سطح مقطع مستطیلی با یک هادی با سطح مقطع دایره به کار می­رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word