عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

  خازن بین سیم­پیچ­های فشارقوی و تانک

با در نظر داشتن شکل ‏3‑13 و آرایش فاز­های مختلف و نحوه قرار گرفتن آن­ها در برابر دیواره تانک ترانسفورماتور، دو معادله برای ظرفیت خازنی بایستی در نظر گرفت، معادله­ای برای فاز­های بیرونی که بصورت خازن استوانه­ای بوده و معادله­ای هم برای فاز وسط که بصورت یک استوانه با یک صفحه زمین­شده می­باشد.

برای فاز­های بیرونی از ارتباط (‏3‑19) بهره گیری می­گردد که در آن  عرض تانک ترانسفورماتور می­باشد. ضریب 75/0 هم در معادله لحاظ شده می باشد که تانک استوانه کامل نمی­باشد[8].

 

برای ظرفیت خازنی بین فاز وسط با تانک ترانسفورماتور، از آرایش استوانه با صفحه زمین­شده بهره گیری می­گردد که در معادله (‏3‑20) نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ‏3‑13: هادی استوانه ­ای در برابر صفحه زمین ­شده

 

هم چنین سیستم عایقی برای محاسبه ظرفیت خازنی فوق­الذکر کاملا روغن بوده و در نتیجه تنها ضریب گذردهی الکتریکی روغن در معادله جایگزین می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word