عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

     تابع تبدیل

تابع تبدیل یک شبکه مقاومتی، خازنی و اندکتانسی نسبت پاسخ فرکانسی خروجی به ورودی می باشد و این در حالیست که تمام شرایط اولیه آن صفر باشد. تابع تبدیل مشخصات اصلی یک شبکه را تعریف می­کند و ابزاری مفید در مدل سازی سیستم­ها در حوزه فرکانس می­باشد. تابع تبدیل را می­توان به صورت تقسیم دو چند جمله­ای در نظر گرفت که ریشه­های صورت همان صفر­های[1] سیستم و ریشه­های مخرج همان قطب­های[2] سیستم می­باشند که رزونانس[3] ایجاد می­کنند. معمولا برای رسم تابع تبدیل از دیاگرام بد[4] بهره گیری می­گردد که محور افقی فرکانس بوده و بصورت لگاریتمی مدرج شده و محور عمودی بصورت  دامنه سیگنال خواهد بود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word